PO-13 POLITICA GCP CERTIFICARI PRIVIND PROTECTIA SI UTILIZAREA MARCAJULUI CE SI A NUMARULUI SAU DE IDENTIFICARE CA ORGANISM NOTIFICAT

3. Fundamentarea politicii

3.1 GCP CERTIFICARI este organism de certificare notificat la nivel european si inscris cu numarul de identificare „NB 2500” in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru evaluarea conformitatii controlului productiei in fabrica (sistem 2+, conform Regulament(UE) nr 305/2011), pentru produse pentru constructii din domeniul reglementat.

3.2 Marcajul de conformitate CE este simbolul care se aplica de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, inainte de introducerea pe piata pe un produs, pe o eticheta de marcaj atasata, pe ambalajul si/sau pe documentele insotitoare, si care are semnificatia conformitatii produsului cu toate cerintele esentiale prevazute in reglementarile tehnice aplicabile.

3.3 Numarul de identificare “NB 2500”- Comisia a atribuit numarul de identificare al organismului notificat GCP CERTIFICARI in conformitate cu prevederile Regulament (UE) nr 305/2011.

3.4 Politica GCP CERTIFICARI in domeniul protectiei si utilizarii numarului sau de notificare aplicat (NB 2500) are in vedere ca acesta sa fie utilizat de clienti numai in combinatie cu marcajul CE in forma prevazuta in standardul armonizat de referinta si in Regulamentul (UE) 305/2011, orice alta forma de utilizare fiind interzisa.

3.5 Politica GCP CERTIFICARI privind respectarea conditiilor de aplicare a marcajului de conformitate CE si protectia impotriva utilizarii incorecte sau inselatoare a numarului de identificare „NB 2500” de catre producator / reprezentantul sau autorizat, se bazeaza pe cerintele stipulate in Directivele/Regulamentul european aplicabil.

3.6 Prezentarea, men?inerea ?i actualizarea politicii GCP CERTIFICARI privind utilizarea numarului de identificare ca organism notificat – „NB 2500”, asigura o utilizare corespunzatoare a acestui numar si previne o eventuala intrebuintare abuziva a lui de catre producator.

3.7 Prezentarea, men?inerea ?i actualizarea politicii GCP CERTIFICARI privind aplicarea corecta de catre producator a marcajului de conformitate CE, asigura o utilizare corespunzatoare a acestei marci si previne o eventuala intrebuintare abuziva a acesteia.

 

 

4. Modul de aplicare a marcajului CE de catre clientii GCP CERTIFICARI

4.1. Aplicarea marcajului CE se face in conformitate cu cerintele legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile si standardulului armonizat aplicabil produsului.

4.2. Marcajul CE se aplica inainte ca produsul pentru constructii sa fie introdus pe piata. Acesta poate fi insotit de o pictograma sau de orice alta insemnare care indica in principal un risc special sau o utilizare speciala.

4.3. Marcajul CE se aplica pe acele produse pentru constructii pentru care producatorul a obtinut un certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica de la un organism notificat si pentru care producatorul a intocmit o declaratie de performanta in conformitate cu articolele 4 si 6 ale Regulamentului 305/2011 si ale Regulamentului delegat (UE) nr. 574/2014 al Comisiei din 21 februarie 2014.

4.4. Daca o declaratie de performanta nu a fost intocmita de catre producator conform articolelor 4 si 6 ale Regulamentului 305/2011, marcajul CE nu se aplica.

4.5. Marcajul CE se aplic? în mod vizibil, lizibil si indelebil pe produsul pentru constructii certificat sau pe o eticheta lipita pe produs. In cazul in care acest lucru nu este posibil sau nu este impus din considerente tinand de natura produsului, acesta se aplic? pe ambalaj (pe primul ambalaj al acestuia sau pe ambalajul colectiv) sau pe documentele de insotire prin intermediul metodelor proprii (ex: tiparire, imprimare, poansonare, stantare, etichetare).

4.6. Dimensiunile marcajului CE pot fi micsorate sau marite proportional, in functie de dimensiunile produsului / ambalajului / documentelor insotitoare pe care se aplica, asigurandu-se forma si proportiile din figura 1.

4.7. Componentele C si E ale marcajului CE trebuie s? aiba aceeasi dimensiune pe vertical?, dar aceasta un trebuie s? fie mai mic? de 5mm.

4.8. Marcajul CE trebuie sa respecte elementele de identificare prevazute in standardul aplicabil si in Directiva Consiliului Comunitatii Europene nr. 93/68/CEE.

4.9. Marcajul CE trebuie sa fie urmat de numarul de identificare al GCP CERTIFICARI, NB 2500 precum si de urmatoarele informatii asociate conform standardului armonizat aplicabil:

- numele si adresa inregistrata a fabricantului sau marca distinctiva ce permite identificarea usoara si fara ambiguitate a numelui si a adresei producatorului;

- ultimele dou? cifre ale anului în care a fost aplicat prima oara marcajul CE;

- codul de identificare unic al produsului-tip;

- numarul de referinta al declaratiei de performanta;

- nivelul sau clasa de performanta declarata;

- trimiterea la specificatia tehnica armonizat?a aplicata;

- numarul de identificare al organismului notificat;

- utilizarea preconizata, astfel cum se prevede în specificatia tehnica armonizata

aplicata.

4.10. Marcajul CE poate fi aplicat doar in culoarea negru (vezi figura 1).

4.11. Prin aplicarea marcajului CE, titularul indic? faptul ca isi asuma responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu performanta sa declarat?, precum si pentru respectarea tuturor cerintelor aplicabile prevazute in regulamentul 305/2011 si in alte acte legislative de armonizare relevante ale Uniunii care prevad aplicarea marcajului.

 

5. Utilizarea de catre clientii GCP CERTIFICARI a marcajului CE si a numarului de identificare NB 2500

5.1 Dreptul de utilizare a marcajului CE si a numarului de identificare a GCP Certificari ca organism notificat se dobandeste odata cu obtinerea certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica de catre organismul notificat si emiterea declaratiei de performanta de catre producator.

5.2 Utilizarea sau referirea la acestea inainte de obtinerea certificatului este strict interzisa.

5.3 Dreptul de utilizare a marcajului CE si a numarului de identificare a GCP Certificari ca organism notificat este stipulat in „Contractul de certificare si supraveghere a controlului productiei in fabrica - domeniu reglementat (sistem 2+)”.

5.4 Marcajul CE si numarul de identificare a GCP Certificari ca organism notificat se aplica numai pentru produsele pentru care a fost certificata conformitatea controlului productiei in fabrica si numai pe durata de valabilitate a certificatului.

 

6. Controlul aplicarii marcajului CE si a numarului de identificare a GCP Certificari ca organism notificat

6.1. Controlul intern al aplicarii marcajului CE si a numarului de identificare a GCP Certificari ca organism notificat se face periodic de catre conducerea societatii.

6.2. Controlul extern al aplicarii marcajului CE si a numarului de identificare a GCP CERTIFICARI ca organism notificat se face de catre GCP CERTIFICARI, in cadrul auditurilor de supraveghere, prin verificarea modului de indeplinire de catre titular a prevederilor referitoare la:

a) respectarea conditiilor de utilizare a marcajului CE si a numarului de identificare a GCP CERTIFICARI ca organism notificat

b) aplicarea corecta a marcajului CE si a numarului de identificare a GCP CERTIFICARI ca organism notificat.

6.3. Producatorul, autorizat sa utilizeze marcajul CE si numarul de identificare a GCP Certificari ca organism notificat, trebuie sa fie capabil sa exercite un control continuu prin care sa urmareasca produsul certificat si sa se asigure ca sunt satisf?cute cerin?ele regulamentului 305/2011, cele din standardul armonizat aplicabil, din termenii contractuali si prevederile legisla?iei aplicabile in România pentru aplicarea marcajului CE.