Legislatie

LEGISLATIE INTERNATIONALA

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI DIN 9 MARTIE 2011 DE STABILIRE A UNOR CONDITII ARMONIZATE PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII SI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 89/106/CEE A CONSILIULUI

• DECIZIA COMISIEI din 9 octombrie 1998
privind procedura de atestare a conformit??ii produselor pentru construc?ii în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce prive?te agregatele

• INFORM?RI PROVENIND DE LA INSTITU?IILE, ORGANELE ?I ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comunicare a Comisiei în cadrul implement?rii Directivei Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind armonizarea legislativ? ?i administrativ? a statelor membre referitoare la produsele pentru construc?ii

• DECIZIA COMISIEI din 24 octombrie 1995

de punere în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului privind produsele pentru constructii

• DECIZIA COMISIEI din 14 octombrie 1997
privind procedura de atestare a conformit??ii produselor pentru construc?ii în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce prive?te produsele de baz? ?i auxiliare pentru zid?rie

• DECIZIA COMISIEI din 8 ianuarie 2001
de modificare a Deciziilor 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE ?i 2000/447/CE privind procedura de atestare a conformit??ii anumitor produse pentru construc?ii în temeiul articolului 20 din Directiva 89/106/CEE a Consiliului

DECIZIA COMISIEI din 8 noiembrie 2010
de modificare a Deciziei 95/467/CE de punere în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului privind produsele pentru construc?ii

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 305/2011
al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 157/2014 AL COMISIEI
din 30 octombrie 2013
privind conditiile publicarii pe un site internet a unei declaratii de performanta referitoare la produse pentru constructii


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 568/2014 AL COMISIEI
din 18 februarie 2014
de modificare a anexei V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al
Consiliului In ceea ce priveste evaluarea si verificarea constantei performantei produselor de
constructii

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 574/2014 AL COMISIEI din 21 februarie 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului privind modelul care trebuie sa fie utilizat pentru Intocmirea unei declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii

LEGISLATIE NATIONALA

• Legea nr.10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

• ORDIN Nr. 2141/92 din 11 iunie 2013
pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare ?i verificare a constan?ei performan?ei produselor pentru construc?ii

• ORDINUL 1687 din 08.05.2019 
privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 • ORDINUL 609/98/2014

pentru modificarea ?i completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare ?i verificare a constan?ei performan?ei produselor pentru construc?ii