PO-05 POLITICA PRIVIND MENTINEREA, EXTINDEREA, RESTRANGEREA, SUSPENDAREA, RETRAGEREA, REEVALUAREA CERTIFICARII

3.1. In cazul produselor pentru constructii (domeniu voluntar si domeniu reglementat), CTEPC poate decide:

- mentinerea, extinderea, restrangerea domeniul certificat;

- suspendarea/retragerea certificarii;

- reevaluarea certificarii.


Mentinerea certificarii se stabileste ca urmare a actiunilor de audit efectuate in perioada de supraveghere a detinatorului de certificat urmarindu-se daca cerintele indeplinite la certificarea produsului au fost mentinute in perioada de la acordarea certificatului si pana la data efectuarii auditului de supraveghere. 

In cazul in care se constata ca sunt indeplinite conditiile de mentinere a certificarii (se mentine respectarea cerintelor privind controlul productiei, nu s-au inregistrat neconformitati majore si rezultatele incercarilor pe produs sunt conforme cu cerintele din referentiale), GCP CERTIFICARI va decide mentinerea in continuare a certificatului. 


Extinderea domeniului certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica / certificatului de conformitate produs. 

In situatia in care detinatorul de certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica (DR) / conformitate produs (DV), aflat in perioada de supraveghere, doreste extinderea domeniului de certificare asupra altor produse (grupe de produse) ce sunt fabricate conform cerintelor standardului pentru care s-a obtinut deja certificarea, trebuie sa solicite acest lucru GCP CERTIFICARI printr-o cerere de extindere a domeniului de certificare. In acest caz se va efectua un audit suplimentar, de extindere a domeniului de certificare, sau activitatile necesare pentru extinderea domeniului de certificare vor fi efectuate in cadrul auditului de supraveghere imediat urmator datei la care a fost emisa cererea de extindere. 


GCP CERTIFICARI va solicita in mod obligatoriu producatorului incercarile de tip ale noilor produse. 


Restrangerea domeniului de certificare se va face:

-  numai pentru produsele care nu indeplinesc cerintele certificarii, constatata in cadrul auditurilor de supraveghere programate sau neprogramate;

 - la solicitarea agentului economic in urmatoarele cazuri:

•renuntarea la tipuri de produse pentru care detinea certificat;

•inchiderea unor sectii / filiale care fabricau produse pentru care avea certificate.

Restrangerea domeniului de certificare se face pentru a elimina variantele de produs neconform.

Dupa luarea deciziei de restrangere a domeniului de certificare, GCP face toate modificarile necsare in documentele oficiale de certificare, in informatiile publice, in autorizarile pentru utilizarea marcii, in scopul de a se asigura ca domeniul redus al certificarii este comunicat clar clientului si este specificat clar in documentatia de certificare si in informatiile publice.

Suspendarea certificatului de conformitate a produsului (DV)/certificatului de conformitate al controlului productiei in fabrica (DR) pentru un anumit produs are loc in urmatoarele cazuri:

- neconformitati constatate la supraveghere sau in alt mod si nerezolvate de client in termenele stabilite;

- implicarea organizatiei in proceduri judiciare, de natura sa compromita conformitatea organizatiei cu normativul de referinta;

-depasirea termenului de efectuare a supravegherii cu mai mult de 6 luni, din vina clientului;

-nerespectarea cerintelor contractuale sau nerespectarea obligatiilor financiare privind intarzierea platii prestatiilor efectuate;

-prezentarea de date eronate sau constatarea de deficiente grave cu impact asupra  conformitatii produsului;

-produse neconforme comercializate sau care se afla in reteaua de comercializare a producatorului;

-utilizarea abuziva a certificatului sau marcii (utilizare neadecvat? a certificatului sau m?rcii de conformitate, de exemplu publica?ii sau reclame în?el?toare si care nu sunt rezolvate prin retract?ri ?i ac?iuni corective adecvate);

-prin acordul mutual dintre parti, pe perioade limitate de incetare a productiei sau din alte motive (inundatii, incendii, cutremure etc.).

 - clientul solicita suspendarea voluntara;


Suspendarea nu poate depasi 6 luni de la data deciziei.


CTEPC decide suspendarea si durata suspendarii. Dupa luarea deciziei respective de catre CTEPC, detinatorul de certificat este instiintat in scris ca i se suspenda certificarea pentru perioada stabilita, cat si motivele suspendarii. In intervalul de timp in care certificatul este suspendat, producatorul trebuie sa-si remedieze toate deficientele semnalate.

 

In cazul suspendarii, GCP CERTIFICARI cere producatorului:

- sa inceteze aplicarea marcii de conformitate / marcajului CE pe produsele fabricate dupa data notificarii suspendarii, pana la revocarea suspendarii. 

-nu trebuie sa faca afirmatii care sa induca in eroare privind situatia certificarii.

-sa-si instiinteze colaboratorii existenti si potentiali in legatura cu statutul certificarii;

-sa stabileasca si sa aplice corectii si actiuni corective adecvate, incluzand, daca este cazul, si retragerea produsului de pe piata; 

-sa impiedice prin toate mijloacele practice, introducerea pe piata a produselor in cauza, dupa ce a fost notificata suspendarea. 


Daca producatorul dovedeste indeplinirea cerintelor impuse de GCP CERTIFICARI inainte de expirarea termenului de suspendare, aceasta este revocata. 

Revocarea suspendarii se notifica scris producatorului, se face publica prin publicare pe pagina web a GCP CERTIFICARI, se notifica autoritatii de acreditare si autoritatii de notificare. 


Retragerea certificarii are loc in urmatoarele conditii:

-la initiativa GCP CERTIFICARI in conditiile in care agentul economic nu rezolva intr-un interval de 6 luni problemele care au condus la suspendare.

-clientul solicita retragerea certificarii ca urmare a incetarii fabricatiei produsului;

-la schimbarea reglementarilor, daca producatorul nu se poate conforma noilor exigente sau nu mai este interesat de certificarea conformitatii produselor cu cerintele noilor reglementari;

-la cererea detinatorului de certificat;

-nu s-a respectat procedura PCP-11R Utilizarea certificateleor/marcajului CE si a numarului de identificare a GCP ca organism notificat / PCP-11V Utilizarea certificatelor/marcii GCP;

-la expirarea termenului de acordare a dreptului de utilizare a certificatului GCP CERTIFICARI  de 3 ani.

-   in cazul in care clientul ia o pauza in procesul de fabricatie mai mare de 6 luni.


Deciziile GCP CERTIFICARI pot fi apelate de client in conformitate cu politica si procedurile de tratare a apelurilor.


Reevaluarea certificarii se efectueaza in eventualitatea unor modificari care afecteaza in mod semnificativ proiectul sau specificatia produsului, sau modificari in standardele fata de care este certificata conformitatea produsului / controlul productiei in fabrica, sau schimbari privind proprietatea, structura sau managementul producatorului, daca sunt relevante sau in cazul oricarei alte informatii care arata ca produsul nu mai poate indeplini cerintele sistemului de certificare. 


Recertificarea se realizeaza la solicitarea titularului de certificat, la expirarea termenului de valabilitate a certificarii. 

 

In situatia in care titularul solicita recertificarea se va semna un nou contract si se va executa un audit complet de certificare. Certificatul emis va avea acelasi numar ca si certificatul initial.


3.2. Informare


Dupa luarea deciziei de restrangere / suspendare / retragere de catre GCP Certificari, se procedeaza astfel:

- se notifica in scris a clientului decizia GCP Certificari, cu specificarea intreruperii de catre acesta a utilizarii statutului de entitate certificata, in conformitate cu acordurile existente intre GCP CERTIFICARI si client. 

- pe pagina Web a GCP CERTIFICARI se va face publica restrangerea / suspendarea / retragerea certificarii.

- se informeaza autoritatea de notificare despre decizia de restrangere / suspendare / retragere a certificatelor. 

GCP CERTIFICARI informeaza autoritatea de notificare si despre: 

- orice refuz, restrictie, suspendare sau retragere a certificatelor;

- circumstantele care afecteaz? scopul si conditiile notific?rii;

- orice solicitare de informatii cu privire la activit??i de evaluare si / sau verificare a constantei performantei efectuate pe care au primit-o de la autorit?tile de supraveghere a pietei;

- la cerere, despre sarcinile care le revin în calitate de parte tert?, în conformitate cu sistemele de evaluare si verificare a constan?ei performan?ei, efectuate în limitele în care au fost notificati si orice alt? activitate efectuat?, inclusiv activit?tile transfrontaliere si cele de subcontractare.


GCP CERTIFICARI furnizeaz? celorlalte organisme notificate în temeiul regulamentului 305/2011, care îndeplinesc sarcinile ce le revin în calitate de parte ter??, în conformitate cu sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei si pentru produsele pentru constructii acoperite de aceeasi specificatie tehnic? armonizat?, informatii referitoare la chestiuni legate de rezultatele negative si, la cerere, de cele pozitive, ale acestor evalu?ri si verific?ri.